EK 1 – KURALLAR

0
52

 

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye- Darüşşafaka’dan,

Vezaif-i diniyenin suret-i ifası hakkındadır.

Madde8- Darüşşafakatü’l-İslamiye talebesi adab-ı diniye ve merasim-i İslamiyeye kema-hiye-hakkiha (gereği gibi) riayet edecektir.

Madde9- Talebe efendiler sabahleyin kalk işareti verilir verilmez yataklarından kalkarak sınıf sınıf tabur ile yatakhaneden çıkacaklardır. İstihmama ihtiyacı bulunanlar hamam memuru vasıtasıyla hamama gidecekler ve namaza yetişeceklerdir. Diğer efendiler dahi yanlarında sınıf zabitanı bulunduğu halde doğruca levazım-ı taharete mahsus mahallere gidip abdest alarak vazife-i teharet ve nezafeti ifa ettikten sonra yine sınıf sınıf mektebin cami-i şerifine gelecekler ve sabah namazını cemaatle eda edeceklerdir.

Madde 10- Eda-yı salata, mükellef olmayan talebe de iştirak ettirilecektir. Fakat Ramazan-ı şerifde talebeden mükellef olanlar oruç tutacaklar ve mükellef olmayanlar ihtiyari bırakılacaktır.

Madde 11- Efendiler yanlarında sınıf zabitleriyle camie ve bayram günlerinde kemal-i edep ve tanzim ile mektebe en yakın cami-i şerife gönderilecek ve bu namazlarını eda ile mektebe avdet eyleyeceklerdir.

 

 

 

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye- Darüşşafaka’dan,

Taam hakkındadır.

Madde 22- Gerek sabahleyin ve gerek öğle ve gerek akşam taamı için taamhaneye inileceği zaman, umum talebe nöbetçi zabiti efendi tarafından verilecek işaret üzerine muhafaza-ı sükut ve intizamal taamhaneye inecekelr ve müstahdemini mektep tarafından tertip edilen taam masalarına takım sırasıyla oturup yemeklerini yiyacaklardir.

Madde 23- Önlerindeki ekmeği ve suları tükene efendiler sağ kolunu yukarıya doğru kaldıracaklar ve taamhane hademesi bu işareti örüp derhal ekmek ve su vesaire itasına mecbur olduklarından talebe bağırarak bir şey istemeyecektir.

Madde 24- Talebe efendiler taam ederken yemek havlularını istimal edecekelr ve libaslarını kirletmemeye dikkat edecklerdir. Taamhanede çatal ve kaşıklarla oynamak gürültü etmek ve avazbülend il konuşmak memnudur.

Madde 25- Taam hitam bulunuca herkes kendi kendine taam masalarından kalkmayıp zabit efendilerin işaretini bekleyecekler ve zabit efendiler tarafından işaret edilince taburla taam masalarınadn kalkıp el yıkamak için musluklara gideceklerdir. Musluklarda sabunla güzelce elelrini yıkadıktan ve havlu ile kuruladıktan sonra keza taburla yukarıya çıkcaklardır.

 

Madde 26 – Bir sınıf talebesi ellerini yıkayıp taburla musluklardan ayrılamdıkça diğer sınıf talebesi musluklara gitmeyeceklerdir. Hep talebe efendiler kendi sınıflarına memur zabit efendilerin ihtar ve işareti üzerine hareket edeceklerdir.

 

 

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye- Darüşşafaka’dan,

Elbise hakkındadır.

Madde 12- Talebe, mektepte dahili ve hariçte harici elbise ile gezecektir. Talebe izin günlerine tesadüf eden Perşembe günleri ikinci dersten sonra yanlarında sınıf zabitanı olduğu halde sınıf sın ıf elbise deposuna giderek harici elbiselerini, fes ve ayakkabılarını dolaplarından alıp yatakhaneye çıkacaklar ve harici elbiselerini giydikten sonra dahili elbiselerini depodaki dolaplarına vaz deceklerdir. Talebe Cuma günü akşamı mektebe gelince depodan dahili elbiselerini alarak yatakhaneye çıkacak ve dahili elbislerini giyerek harici elbislerini yine depodaki dolaplarına koyacaklardır.

Madde13- Talebenin harici elbiselerini süpürmek ve ayakkabılarını boyamak için mektep tarafından miktar-ı münasib hademe memur edilecektir.

Madde 14- Hariç ve dahilde numarasız ve düğmesiz kaput ve setre ile gezmek memnudur.

Madde15- Talebe efendiler her hafta iç çamaşırlarını yatakhanede yatacakları sırada değiştireceklerdir.

Madde16- İdarece tayin edilen günlerde mektebin muvazzaf berberi mektebe devam edecektir. Talebe efendiler teneffüs zamanlarında zabitleri vasıtasıyla berbere gidecekler ve tensib edilen mahall-i mahsusta  yazın birinci ve kışın ikinci numara makine ile saçlarını kestireceklerdir. Tıraşı gelenler de tıraş olacaklardır.

 

 

 

Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye- Darüşşafaka’dan,

Mükafat ve Mücazat hakkındadır.

Şakirdana AFERİN, TAHSİN, İMTİYAZ namlarıyla üç nev’i mükafar verilir.

Madde 61- Bir ay zarfında adap ve ahlakça vukuatı olmayan efendiye bir aferin verilir ve bu veçhile aydan aya vukuatı olamayan efendilere verilecek aferinler, dörde baliğ oldukça bila istirdad yerine bir Tahsin ve iki tahsin kazanan efendiye bila istirdad bir imtiyaz verilir ve daha ilerisi için dahi bu veçhile hareket olunur. Efendilerin gerek adap ve ahlaktan gerek dersten almış oldukları Tahsin ve İmtiyazlar defter-i esaside künyelerine şerh verilir.

Madde 62- Sene-i dersiye zarfında icra olunan hususi imtihanlarda birinci çıkan şakirde (imtiyaz) ve ikinci çıkan şakirde (Tahsin) ve üçüncü çıkan şakirde iki Aferin ve dördüncü çıkan şakirde bir Aferin mükafat verileceği gibi, beher dersten iki numara alanlara bir Tevkif ve bir numara alanalra iki Tevkif ve sıfır alanlara derslerin adedi kadar izinsizlik verilir.

 

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here